Change menu language

You can switch the menu language from the 'View' menu

You can switch APMS language from the 'View' menu